Ελληνικά English Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Αναζήτηση »  |  Εξειδικευμένη Αναζήτηση  |  Επικοινωνία  |  Αρχική Σελίδα
Το Σ.Α.Λ.|Οικονομικά Θέματα|Τεχνικές Πληροφορίες|Νομοθεσία|Χρήση & Συντήρηση|Έργα υπο Κατασκευή|Νέα|

Νομοθεσία

Οι περί Αποχετεύσεων Συστημάτων Νόμοι

Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμοί

Download Area

Κατεβάστε τα έντυπα

Πληρωμές

Αιτήματα/Παράπονα

Καταχωρείστε το αίτημα ή παράπονο σας εδώ

Βρείτε την Περιοχή σας

e-Procurement
Ενημέρωσέ με

Κανονισμοί με βάση τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων ΝόμοΟι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμοί 2004 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας σύμφωνα με το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων (όροι και υποχρεώσεις σε σχέση με την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος λυμάτων κατά την διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων κατά τη διάνοιξη ή διαίρεση    οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς)

 

Το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971 έως 2001, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμοί 2004 οι οποίοι εκδόθηκαν από το ΣΑΛ σύμφωνα με το άρθρο 49 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων (όροι και υποχρεώσεις σε σχέση με την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος Λυμάτων κατά την διάνοιξη ή κατασκευή οδών ή για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων κατά τη διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων κατά την διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς).

 

 

2.

(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια,

 

"άδεια" σημαίνει την από τους παρόντες Κανονισμούς προβλεπομένη άδεια που παραχωρείται από το Συμβούλιο για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος λυμάτων κατά την διάνοιξη ή κατασκευή οδού, ή για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος κατά τη διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς.

 

"άδεια για διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς" σημαίνει την άδεια η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου, και έχει την έννοια που αποδίδεται στην άδεια αυτή από των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς.

 

"Άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού" σημαίνει την άδεια η οποία εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και έχει την έννοια που αποδίδεται στην άδεια αυτή από τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς.

 

"ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

 

"αποχετευτικά έργα" περιλαμβάνει το Αποχετευτικό Σύστημα και όλες τις εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την συλλογή, άντληση και μεταγωγή λυμάτων.

 

"αρμόδια αρχή" σημαίνει την Αρμόδια Αρχή η οποία συστάθηκε ή διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

 

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή σώμα που συγκροτείται δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή του περί Κοινοτικών Συμβουλίων Νόμου ή οποιουδήποτε Νόμου τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

"οδός" περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, μονοπάτι, ή διέλευση ζώων, μονοπάτι, αδιέξοδο δρόμου, δίοδο, πεζόδρομο, πεζοδρόμιο, ή πλατεία που προκύπτει μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής σχετικά με την διάνοιξη ή κατασκευή οδού, ή σχετικά με την διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς.

 

"δήμος" σημαίνει δήμο που συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/1985) ή οποιουδήποτε νόμου ο οποίος τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν.

 

"δημόσια υπόνομος" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.

 

"αποχετευτικό σύστημα λυμάτων" σημαίνει το σύστημα αγωγών και όλες τις εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που απαιτούνται για την συλλογή, άντληση, μεταγωγή, επεξεργασία ή διάθεση λυμάτων και εις το οποίο δεν επιτρέπεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων.

 

"δρόμος πρωταρχικής σημασίας" είναι ο δρόμος που περιλαμβάνεται στο κύριο οδικό δίκτυο, ο οποίος φαίνεται στον χάρτη που επισυνάπτεται στην Δήλωση Πολιτικής του Τοπικού Σχεδίου Μείζονος Λευκωσίας και ο οποίος χαρακτηρίζεται ως "Δρόμος πρωταρχικής σημασίας".

 

"εγκεκριμένος" σημαίνει σύμφωνα με τα σχέδια, πρότυπα, προδιαγραφές, μεθόδους και υλικά τα οποία εκάστοτε υιοθετούνται από το Συμβούλιο

 

"μελετητής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο

(i) είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, το οποίο δικαιούται να αναλαμβάνει εργασία προσήκουσα σε αρχιτέκτονα ή σε πολιτικό μηχανικό για το συγκεκριμένο έργο και το οποίο είναι ο μελετητής του συγκεκριμένου έργου με βάση τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

 

(ii) έχει κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί και αναλάβει την εκπόνηση μελέτης έργου προσήκοντος σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό.

"επίβλεψη έργου" σημαίνει τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο εργοτάξιο όπως κρίνεται αναγκαίο από τον μελετητή, σύμφωνα με τις παραδεδεγμένες τεχνικές διαδικασίες και την τεχνική δεοντολογία, τηρουμένων οποιωνδήποτε καθηκόντων ή απαιτήσεων επιβάλλονται σε αυτόν από ή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9Α του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

 

"επιθεωρητής" σημαίνει επιθεωρητή ο οποίος διορίστηκε από το Συμβούλιο για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών

 

"ιδιοκτήτης" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου

 

"ιδιωτική υπόνομος οικοδομής" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 2 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων.

 

"κάλυμμα φρεατίου" σημαίνει κινητό κάλυμμα του φρεατίου επίσκεψης ή επιθεώρησης κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο με τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο, που τοποθετείται στην στάθμη του γειτονικού εδάφους και δεν επιτρέπει τον αερισμό.

 

"Νόμος" σημαίνει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους του 1971 έως 2001 και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο νόμο ο οποίος τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

 

"οδικό δίκτυο" σημαίνει το σύνολο των οδών των διατιθεμένων δια την κυκλοφορία είτε οχημάτων και πεζών είτε μόνο πεζών και περιλαμβάνει πεζοδρόμια.

 

"Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί" σημαίνει τους περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμούς που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου

 

"όμβρια ύδατα" έχουν την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων.

 

"οχετός" σημαίνει αγωγό ή σωλήνα με τον οποίο μετάγονται ύδατα, λύματα και παρόμοιες ουσίες.

 

"περιοχή" σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή, στην οποία με εξουσιοδότηση του Νόμου, το Συμβούλιο θα φροντίσει για την εγκαθίδρυση, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων επιπλέον δε για την επεξεργασία και διάθεση αυτών.

 

"Πρόεδρος" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

 

"προτεινόμενο οδικό δίκτυο" σημαίνει οδούς οι οποίες προτείνεται να ενταχθούν στο οδικό δίκτυο από τις αρμόδιες αρχές.

 

"ΣΑΛ" σημαίνει το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

 

"Συμβούλιο" σημαίνει το Συμβούλιον Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

 

"υπεραστική οδός" σημαίνει κάθε δημόσια οδό που κηρύσσεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως υπεραστική οδός με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση τον Κανονισμό 6 των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών.

 

"υπόνομος" σημαίνει σωλήνα ή αγωγό μετάγοντα λύματα.

 

"υποστατικό" σημαίνει οικοδομή, κατασκευή, γη ή τόπο

 

(2)   Όροι που δεν ερμηνεύονται στους παρόντες Κανονισμούς εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος και οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμοί.

 

 

3.

(1Α) Σε σχέση με κάθε αίτηση που έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη στην αρμόδια Αρχή για άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού η οποία αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο και αίτηση για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος λυμάτων, σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει.

 

(1Β) Σε σχέση με κάθε Αίτηση που έχει υποβληθεί από τον Ιδιοκτήτη στην αρμόδια Αρχή για άδεια για διάνοιξη ή διαίρεση οποιαδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς, η οποία αφορά ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου, θα πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο και αίτηση για εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος, σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει.

 

(1Γ) Το Συμβούλιο θα παραχωρεί μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, σε τύπο τον οποίο το Συμβούλιο εκάστοτε θα καθορίζει, τα απαραίτητα στοιχεία σε σχέση με το υφιστάμενο αποχετευτικό σύστημα, για σκοπούς της σχετικής μελέτης που θα εκπονηθεί από τον ιδιοκτήτη.

 

(1Δ) Η Αίτηση θα υποβάλλεται εις διπλούν και μαζί με αυτή, θα υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:

  1. Σχέδια του διαχωρισμού επί του χωρομετρικού σχεδίου της οδού/οδών που θα διανοιχθούν εγκεκριμένα από το οικείο Δήμο
  2. Σχέδια κάτοψης της οδού/οδών που θα διανοιχθούν σε κλίμακα 1:1000 με το προτεινόμενο αποχετευτικό σύστημα δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων (σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή)
  3. Σχέδιο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αγωγών και φρεατίων
  4. Μηκοτομές των δρόμων του διαχωρισμού εγκεκριμένα από το οικείο Δήμο
  5. Πολεοδομική άδεια ή άδεια της οδού/οδών που θα διανοιχθούν (αντίγραφο)
  6. Τίτλοι ιδιοκτησίας των κτημάτων που αποτελούν τον διαχωρισμό

(2) Πρόσθετα των προβλεπόμενων στην παράγραφο (1) πιο πάνω ο αιτητής θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει κατάλληλα διορίσει Μελετητή για την επίβλεψη του προς εκτέλεση έργου.

 

(3) Το ΣΑΛ υποχρεούται όπως προβεί σε εξέταση της αίτησης είτε για άδεια κατασκευής αγωγών Αποχετευτικού Συστήματος λυμάτων ως ο κανονισμός 3(1Α) είτε για άδεια εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος ως ο κανονισμός 3 (1Β) το συντομότερο δυνατό και δύναται να προβεί στην χορήγηση στον ιδιοκτήτη της σχετικής άδειας επιβάλλοντας μαζί με την άδεια τυχόν όρους, περιορισμούς ή άλλες προϋποθέσεις και ενημερώνοντας περί τούτου την Αρμόδια Αρχή.    Νοείται ότι η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην άδεια, ως ανωτέρω, θα υπόκειται και θα εξαρτάται από την ικανοποίηση όλων των άλλων όρων της Αρμόδιας Αρχής.   Νοείται επίσης ότι καμμιά εργασία δεν θα μπορεί να εκτελεσθεί αν δεν ληφθεί προηγουμένως από την Αρμόδια Αρχή η σχετική άδεια για διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή για διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς.  Νοείται ότι σε περίπτωση μη χορηγήσεως από το Συμβούλιο στον ιδιοκτήτη της τέτοιας σχετικής άδειας, το Συμβούλιο πληροφορεί περί τούτου τον ιδιοκτήτη και ενημερώνει την αρμόδια Αρχή.  Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, κατά την εξέταση της αιτήσεως του ιδιοκτήτη, να απαλλάξει τον ιδιοκτήτη από οποιανδήποτε υποχρέωση εκτέλεσης οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών ενημερώνοντας περί τούτου την αρμόδια Αρχή.

 

 

4.

Οι όροι, προϋποθέσεις, περιορισμοί, εξαιρέσεις και γενικά η υπό του Συμβουλίου ακολουθημένη τακτική σε σχέση με την υποχρέωση των ιδιοκτητών για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε κατάλληλες περιπτώσεις σχετικά με διάνοιξη ή κατασκευή οδού ή σε σχέση με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε κατάλληλες περιπτώσεις σχετικά με την διάνοιξη ή διαίρεση οποιασδήποτε γης για οικοδομικούς σκοπούς, θα καθορίζονται εκάστοτε από το Συμβούλιο με σκοπό την ομοιόμορφη τακτική και αναφορικά με επί μέρους θέματα, καθορίζονται στο παράρτημα των παρόντων Κανονισμών.

 

 

5.

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται όπως ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι έχει προβεί σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους όπως αυτοί θα καθορίζονται από το Συμβούλιο για κάθε περίπτωση (έλεγχος συμπίεσης, έλεγχος στεγανότητας με αέρα και νερό, βιντεογράφιση και άλλα) και ότι τούτοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Συμβουλίου.

 

 

6.

Το Συμβούλιο προβαίνει στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης ότι ο ιδιοκτήτης έχει συμμορφωθεί με όλους του όρους της άδειας κατασκευής αποχετευτικού συστήματος αφού του προσκομισθεί σχετικό πιστοποιητικό συμπλήρωσης αποχετευτικών έργων από τον Μελετητή που θα πιστοποιεί ότι όλες οι αναγκαίες εργασίες έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας, και αφού το Συμβούλιο μελετήσει την έκθεση του επιθεωρητή σχετικά με την συμμόρφωση από τον ιδιοκτήτη των όρων της αδείας.

 

 

7.

Για άδειες χορηγούμενες από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3 θα εκδίδονται άνευ καταβολής οποιουδήποτε τέλους.

 

 

8.

Σε περίπτωση που οι όροι άδειας προβλέπουν για εγκατάσταση από τον ιδιοκτήτη χυτοσιδηρών καλυμμάτων ή και σκαλοπατιών από αλουμίνιο ή από άλλο εγκριμένο από το Συμβούλιο υλικό, τέτοια υλικά, είναι δυνατό να παραχωρούνται από το Συμβούλιο στον ιδιοκτήτη με την καταβολή της αξίας των υλικών αυτών σε τιμές που θα καθορίζονται από καιρού εις καιρόν από το Συμβούλιο.

 

 

9.

Οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής του Συμβουλίου, ανεξάρτητα αν έχει ήδη γίνει ή όχι Αποχετευτικό Σύστημα στην περιοχή.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

1.

Στην περίπτωση που οι αγωγοί έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 200 χιλιοστά ο ιδιοκτήτης   υποχρεούται μεν να προβαίνει στις αναγκαίες εργασίες και να τοποθετεί τους αναγκαίους υπονόμους,   αλλά θα επιβαρύνεται με το κόστος της τοποθέτησης του αγωγού, το οποίο αναλογεί για εκσκαφή και τοποθέτηση αγωγού μέχρι 200 χιλιοστά. Το υπόλοιπο κόστος θα καλύπτεται από το Συμβούλιο.

 

2.

Όταν το ολοκληρωμένο σχέδιο (Master Plan) του Συμβουλίου σε μια περιοχή προνοεί ή όταν κατά την κρίση του Συμβουλίου απαιτείται η κατασκευή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 

(α) Το Συμβούλιο θα προβαίνει σε αγορά ή απαλλοτρίωση της αναγκαίας γης και των αναγκαίων δικαιωμάτων διέλευσης από τον επηρεαζόμενο ιδιοκτήτη ή τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και θα καταβάλλει σε αυτόν ή αυτούς ως δίκαιη αντιπαροχή την αγοραία αξία της έκτασης του ακινήτου που αγοράζεται.

 

(β)   Το Συμβούλιο θα κατασκευάζει τις αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, υπόγειες και επιφανειακές και θα εγκαθιστά όλο το ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό όπως αντλίες, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κλπ. με δικά του έξοδα.

 

(γ) Τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας του αντλιοστασίου θα καλύπτονται από το Συμβούλιο το οποίο θα έχει τον πλήρη έλεγχο και ευθύνη του.

 

(δ) Ο ιδιοκτήτης θα υποχρεούται να τοποθετήσει και λάβει τις αναγκαίες πρόνοιες για σύνδεση του αποχετευτικού συστήματος με το χώρο όπου θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο, όπως θα του υποδειχθεί από το Συμβούλιο.

 

Όταν απαιτείται η χρήση αντλίας ή αντλιοστασίου για εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης αίτησης για άδεια οικοδομής ή άδεια διαχωρισμού ή ανάπτυξη γης τα οποία δεν προβλέπονται στο ολοκληρωμένο σχέδιο γιατί αυτά θα εξυπηρετούντο με άλλη λύση η οποία δεν απαιτεί δημόσιο αντλιοστάσιο, τότε ολόκληρο το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της αντλίας ή του αντλιοστασίου θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη.

 

3.

Όταν η αίτηση για άδεια διάνοιξης ή διαίρεσης γης αφορά κατασκευή μισού δρόμου τότε ο αιτητής θα υποχρεούται να τοποθετήσει την δημόσια υπόνομο στο κέντρο του προβλεπόμενου δρόμου αφού προηγουμένως θα εξασφαλίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου η εξουσία για εκσκαφή οδού και τοποθέτηση σωληνώσεων κάτω από το έδαφος του γειτνιάζοντος ακινήτου.

 

Νοείται ότι οι υπόλοιπες δημόσιες υπόνομοι οικοδομής που αφορούν τα γειτνιάζοντα ακίνητα θα τοποθετηθούν από τους ιδιοκτήτες τους όταν αυτοί θα προχωρήσουν με την ανάπτυξη του και την κατασκευή του υπόλοιπου μισού δρόμου.

 

4.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την εγκατάσταση αγωγών   του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων θα πρέπει να είναι εγκριμένα από το Συμβούλιο.

 

Πάνω | Πίσω | Εκτύπωση| Εξειδικευμένη Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα